Historie

 

Dette er lidt historiske informationer om Minnislyst og lidt fra før Minnislyst blev bygget.

Lidt landskabshistorie kan du læse på denne side på Vestsjællands Amts hjemmeside

Minnislyst stuehus er bygget i 1854 af Løvenborg, som Enkesæde.

Ca. 1905

Oprindelig har der været stråtag, men på dette håndcoloreret postkort fra 1905, er der lagt tegl på. At der oprindelig var strå kan bl.a. ses af, at der mellem de oprindelige spær, som er hygget ud med økse, er sat hjælpespær.

 

Dette billede stammer fra Geodætisk institut. Er tegnet i forbindelse med markering af et Geodætisk punkt, nemlig "Midten af det understa Trin af Havetrappen af Stuen" "136,32 Fod over Havet" Omregnet 42,78 m. Havetrappen er nu flyttet i mellemtiden.

 

Minnislyst er som nævnt bygget af Løvenborg, hvor der tidligere lå 2 gårde i et samfund kaldet Sonnerup, beliggende Nord Øst for Ugerløse.

Området er fuld af oltidsminder, som det også fremgår af efterfølgende stregtegning.

 

 

 

 

Minnislyst ligger hvor gården til vest ligger på tegningen. Øst for dammen kan vi, når vi graver ca. 20 cm. ned, finde brostene fra den østre gård.

 

 

En historisk=topographisk Beskrivelse  af L. Both  1871

Uggerløse Sogn.

Uggerløse, Annex til Tostrup, med Byerne Uggerløse (Ugerløsæ) med Kirke og Kro ved  Korsveien, hvor Veiene fra Ringsted, Sorø, Slagelse, Roeskilde, Holbæk, Nykjøbing og Kalundborg krydses, Johnstrup, Nyrup (Nythorp) og Brandholt. Øst for Nyrup ligger Avlsgaarden Minnislyst med c. 20 Tdr. Htk. under Baroniet Løvenborg. Sognets Areal udgjør 3112 Tdr. Land, hvoraf 185 Tdr. Land ere Fredskov. Hartkornet beløber sig til 260 Tdr. og 13 Tdr. Skovskyld. Der gaaer i Gjennemsnit c. 11 1/4 Td. Land paa Td. Htk.

 

Her oploades en Excel fil med folketælling på området i årene 1787, 1801 samt 1834.

Følgende er fra en brevserie som Agga Løvenskiold sender til sin broder på Løvenborg:   Link:  http://digitalarkivet.uib.no/digitalpensjonatet/agga/brev%20030-039.htm

Brev nr 37.

Kiøbenhavn den 8de Novbr. 1809.

Min bedste gode Carl, da jeg nu haver nogle Øjeblikke tilovers, veed jeg ikke nogen bedre Maade at anvende dem paa, end ved at tale et par Ord med Dig. Jeg vil derfor begynde med at takke Dig, for de behagelige Øjeblikke, Du ved Dit sidste Ophold her skienkede mig, jeg beklager blot at denne Glæde, varede saa kort; o! min Broder, Dit Selskab udgiør en stor Deel af min Lykke, og der mangler mig altid noget naar jeg er adskildt fra Dig, derfor kan jeg ikke beqvemme mig til at lade det søde Haab fare, engang i Tiden, at kunne komme til at tilbringe, mit Liv i Nærheden af Dig, thi da kan jeg først kalde mig redt lykkelig.

Jeg vil herved ikke undlade at melde Dig, at jeg har seet vor gode Munk, han ankom hertil i Løverdags Aftes, jeg har mange Hilsener til Dig fra ham, han kommer med det første til Løvenborg. Da vi i Dag havde Auction, ved Garden, paa gamle udsætter Heste, kiøbte jeg een for 17 rd, i Tanke om at den kunde være Dig tienlig til Arbeidshest, vel er den over 20 Aar gammel, men i øvrigt en god Hest, og i et par Aar vil Du altid kunde have Nytte af den paa Minnislyst*; ifald Du vil have den, ønsker jeg den snarest mueligt afhentet, og i modsadt Fald vilde jeg gjerne underrettes, paa det jeg igjen kan selge den.

Mange siger forvist at Prinds Christian kommer til Dig, underret mig herom ifald jeg ved min Nærværelse kunde være Dig til Nytte, i saa fald maae Du tilskrive mig et Brev, saaledes at jeg kan vise det til Majoren, og hvori Du lægger for Dagen hvormeget det var Dig om at giøre at jeg kommer; Papiret nøder mig at slutte. Lev vel og glem aldrig Din hengivne

Agga.

______

* Gods som tilhører Baroniet Løvenborg.

Brev nr 38.

Kiøbenhavn den 19de Novbr 1809.

Da jeg i dette Øjeblik erfarer, at en Vogn fra Minnislyst, i Dag Kl. 10 rejser ud; haster jeg med at tilskrive Dig disse Linier, for at takke Dig for Dit Brev med Forpagterens Karl, som jeg modtog i Torsdags Aftes, altsaa efterat Vognen var borte, hvorfor det blev mig umueligt, at opfylde Dit Ønske med at sende den gamle Hest ud. Min Commission til Munk har jeg udrettet og han lovede at tilskrive Dig med Posten. Jeg sender Dig herved Hesten, og ønsker at Du maae finde Dig tilfreds med den, vel er den gammel, men hvad vil man ogsaa kunne faae for 17 rd. Send mig endelig, snarest mueligt en Slump Bly herind, jeg skal da faae det omstøbt i Hagl; ligeledes, maae Du giøre mig den Tieneste, at sende mig en lille Pakke, med godt Krudt jeg kan have til de store Klappejagter, thi Krudt er ikke at faae for Pænge, og jeg vilde nødig giøre mig til skamme med det slette, som brænder for ved ethvert Skud. Det er sandt, jeg havde nær glemt at sige Dig, for det første at Du naar der sendes Vildtvogn ind i Vinter, ikke behøver at føre Vildtet ind i Byen, men kan sælge det paa Skydebanen, derved spares Veien, og dernest, at gamle udlevede Heste selges hver Dag paa Halmtorvet for 15 a 16 Sk Stykket, disse kunde være for Dine Hunde, og maaskee kunde Du sende Grønbæk ind, for at opkiøbe nogle, han vil vist ogsaa gjerne kiøbe for sig selv.

Jeg maae nu slutte for denne Gang. Hils F. og siig hende, at dersom hun ønsker, at have Harpemusikken afskreven skal jeg besørge det, thi denne kan jeg ikke undvære. Lev vel bedste Carl, glem aldrig Din hengivne

Agga.

P.S. Nær havde jeg glemt at hilse Dig paa det venskabeligste fra Ida. Jeg haaber at Agre har overleveret Dig Pængene, for den Fierding Smør jeg sidst fik.

Brev nr 92.

Kiøbenhavn den 11te Maj 1811.

Bedste gode Carl, jeg glæder mig ved at kunde tilskrive Dig nogle Linier, og underrette Dig om mit Befindende. Jeg skrider derfor strax til Sagen, for at sige Dig, at jeg nu efter Lægens Sigende er nogenledes frisk, dog føler jeg mig meget mat og svag, hvilket kun vil fordrives ved Distraction og Landluft; Sehestedt har derfor talt med Kongen angaaende Permission, og da Schmettau med hvem jeg har talt, aldeeles ikke er mig imod, kan jeg med temmelig Vished, haabe at see mit Ønske opfyldt; I Morgen gaaer jeg selv til Kongen, og paa Tirsdag eller Onsdag, venter jeg at tiltræde Rejsen til Laaland, og jeg bliver min Rejseplan troe i det heele. Den gode Khre. Roepstorff, som havde det Venskab, at besøge mig, da han erfarede min Sygdom, var meget tilfreds med at Turen til Jægerspriis blev udsadt til efter Pindse, og han sagde, at hvis det var belejligt, vilde han komme til Løvenborg i bemeldte Helligdag, for i Forening med Dig og mig at aftale den fornuftigste Plan, angaaende Stutteriens Anlæggning paa Minnislyst, og han lagde til at vi da med ham kunde følge tilbage til Jægerspriis; jeg finder den Plan meget god, og Roepstorff venter fra Dig Beskeed, om fra Din Side er noget at invende, hvilket jeg haaber Du snarest mueligt tilskriver ham.

Jeg maae bede Dig gode Ven, at gjøre Dig færdig, til at tiltræde den norske Rejse i Midten af Junii, da Kongen vilde tage meget ilde op om jeg forblev her længere, inden jeg afrejste, efter at have haft saa længe Permission; kan Din Vogn ej istandsettes paa Løvenborg maae den allersnarest sendes herind paa det at dens Reparation ej skal forsinke os; Dersom Kongen spørger mig, hvorfor jeg ikke strax rejser, siger jeg at jeg venter efter Dig, som formedelst Forretninger ikke endnu kan komme bort. Tanken om denne Rejse opliver mig, jeg lover mig redt en glad Sommer, og jeg haaber ikke at der fra Din Side, giøres noget Afbræk i denne min Glæde, thi det som glæder mig meest af det heele er, at være med Dig. -

Af en dum Fejltagelse af Lars, blev et galt Portrait, sendt Dig sidst, Du maa nok blevet artig Forundret, da jeg bad Dig levere det til Warthoe, hvilket jeg dog haaber Du ej har giordt. Lev vel bedste Carl, hils den gode Frue Warthoe og hendes Mand, tilligemed Friderique mange Gange fra mig

Din Agga L.

 

kort1900 

Kort vel fra omkring 1900-1920, bemærk at de nu omkring liggende ejendomme udstykket fra Minnislyst  ikke er med på kortet.

Minnislyst%201990

 Kort fra ca.1990

 

Omkring 1910

 

Omkring 1930

 

  

Omkring 1935

 

1951

 

Omkring 1955

 

Omkring 1962

1965

 

  

1971

 

1994

 

Omkring 1995

 

1999

2013